รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 04/05/18 - 10:12
2สนง.ที่ดินจังหวัด 04/05/18 - 10:20
3สนง.จัดหางานจังหวัด 04/05/18 - 10:30
4สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 04/05/18 - 10:39
5สนง.คุมประพฤติ 04/05/18 - 10:44
6สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 04/05/18 - 10:44
7สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 04/05/18 - 10:51
8สนง.สหกรณ์จังหวัด 04/05/18 - 10:54
9สนง.เกษตรจังหวัด 04/05/18 - 11:20
10สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 04/05/18 - 12:04
11สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 04/05/18 - 13:04
12สนง.ประมงจังหวัด 04/05/18 - 13:26
13สนง.บังคับคดี 04/05/18 - 13:27
14สนง.โยธาธิการฯ 04/05/18 - 13:43
15สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 04/05/18 - 13:45
16สนง.แรงงานจังหวัด 04/05/18 - 13:47
17สนง.พลังงานจังหวัด 04/05/18 - 13:58
18สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 04/05/18 - 14:20
19สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 04/05/18 - 14:25
20สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 04/05/18 - 14:36
21สนง.ขนส่งจังหวัด 04/05/18 - 14:53
22สนง.ประกันสังคมจังหวัด 04/05/18 - 14:54
23สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 04/05/18 - 15:27
24สนง.คลังจังหวัด 04/05/18 - 16:24
25โครงการชลประทาน 07/05/18 - 07:57
26สนง.สาธารณสุขจังหวัด 07/05/18 - 13:55
27สนง.สถิติจังหวัด 07/05/18 - 15:12

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน