รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ที่ดินจังหวัด 11/05/18 - 17:43
2สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 15/05/18 - 07:57
3โครงการชลประทาน 15/05/18 - 08:14
4สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 15/05/18 - 08:35
5กอ.รมน.จ.นภ. 15/05/18 - 08:43
6สนง.โยธาธิการฯ 15/05/18 - 08:44
7สนง.เกษตรจังหวัด 15/05/18 - 08:45
8สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ) 15/05/18 - 08:50
9สนง.ยุติธรรมจังหวัด 15/05/18 - 08:53
10สรรพากรพื้นที่ 15/05/18 - 09:02
11สนง.สหกรณ์จังหวัด 15/05/18 - 09:03
12สนง.จัดหางานจังหวัด 15/05/18 - 09:07
13สรรพสามิตพื้นที่ 15/05/18 - 09:09
14สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 15/05/18 - 09:11
15สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 15/05/18 - 09:12
16สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 15/05/18 - 09:13
17สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 15/05/18 - 09:14
18ธนารักษ์พื้นที่ 15/05/18 - 09:43
19สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 15/05/18 - 09:50
20สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 15/05/18 - 09:58
21สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 15/05/18 - 10:05
22สนง.ประมงจังหวัด 15/05/18 - 10:17
23สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 15/05/18 - 10:54
24สนง.สาธารณสุขจังหวัด 15/05/18 - 11:11
25สนง.ขนส่งจังหวัด 15/05/18 - 11:39
26สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 15/05/18 - 13:39
27สนง.คุมประพฤติ 15/05/18 - 13:41
28สนง.แรงงานจังหวัด 15/05/18 - 14:43
29สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 16/05/18 - 09:12

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน