รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ที่ดินจังหวัด 11/05/18 - 17:50
2สนง.ที่ดินจังหวัด 11/05/18 - 17:50
3สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 15/05/18 - 07:55
4โครงการชลประทาน 15/05/18 - 08:14
5สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 15/05/18 - 08:38
6สนง.เกษตรจังหวัด 15/05/18 - 08:42
7สนง.โยธาธิการฯ 15/05/18 - 08:45
8สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 15/05/18 - 08:47
9สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ) 15/05/18 - 08:50
10สนง.สหกรณ์จังหวัด 15/05/18 - 09:03
11สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 15/05/18 - 09:05
12สนง.จัดหางานจังหวัด 15/05/18 - 09:06
13สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 15/05/18 - 09:07
14สรรพสามิตพื้นที่ 15/05/18 - 09:08
15สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 15/05/18 - 09:13
16สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 15/05/18 - 09:14
17ธนารักษ์พื้นที่ 15/05/18 - 09:43
18สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 15/05/18 - 09:50
19สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 15/05/18 - 09:55
20สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 15/05/18 - 10:05
21สนง.ประมงจังหวัด 15/05/18 - 10:21
22สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 15/05/18 - 10:53
23สนง.สาธารณสุขจังหวัด 15/05/18 - 11:02
24สนง.ขนส่งจังหวัด 15/05/18 - 11:35
25สนง.บังคับคดี 15/05/18 - 13:36
26สนง.คุมประพฤติ 15/05/18 - 13:43
27สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 15/05/18 - 13:44
28สนง.แรงงานจังหวัด 15/05/18 - 14:42
29สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 16/05/18 - 09:13

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน