รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 16/05/18 - 11:32
2สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 16/05/18 - 11:44
3สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 16/05/18 - 13:08
4สนง.ที่ดินจังหวัด 16/05/18 - 13:21
5สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ) 16/05/18 - 13:29
6สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 16/05/18 - 14:20
7สนง.โยธาธิการฯ 16/05/18 - 14:34
8สนง.เกษตรจังหวัด 16/05/18 - 15:01
9สถานพินิจฯ 17/05/18 - 08:43
10สนง.บังคับคดี 17/05/18 - 11:00

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน