รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.พุทธศาสนาจังหวัด 16/05/18 - 15:28
2สนง.ที่ดินจังหวัด 16/05/18 - 15:35
3สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 16/05/18 - 15:48
4สรรพากรพื้นที่ 16/05/18 - 15:51
5สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 16/05/18 - 16:44
6ธนารักษ์พื้นที่ 16/05/18 - 17:20
7สนง.คลังจังหวัด 16/05/18 - 17:23
8สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 17/05/18 - 07:52
9กอ.รมน.จ.นภ. 17/05/18 - 08:23
10สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 17/05/18 - 08:28
11สนง.โยธาธิการฯ 17/05/18 - 08:32
12สรรพสามิตพื้นที่ 17/05/18 - 08:37
13สถานพินิจฯ 17/05/18 - 08:41
14สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ) 17/05/18 - 08:45
15โครงการชลประทาน 17/05/18 - 08:52
16สนง.ประมงจังหวัด 17/05/18 - 08:55
17สนง.เกษตรจังหวัด 17/05/18 - 09:13
18สนง.สหกรณ์จังหวัด 17/05/18 - 09:15
19สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 17/05/18 - 09:30
20สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 17/05/18 - 09:49
21สนง.คุมประพฤติ 17/05/18 - 09:52
22สนง.สาธารณสุขจังหวัด 17/05/18 - 09:55
23สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 17/05/18 - 09:58
24สนง.พาณิชย์จังหวัด 17/05/18 - 10:45
25สนง.บังคับคดี 17/05/18 - 11:02
26สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 17/05/18 - 13:20
27สนง.แรงงานจังหวัด 17/05/18 - 14:21
28สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 17/05/18 - 16:19
29สนง.ยุติธรรมจังหวัด 18/05/18 - 11:04
30สวท.หนองบัวลำภู 18/05/18 - 11:30
31สนง.จัดหางานจังหวัด 18/05/18 - 17:00

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน