รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ) 01/06/18 - 14:34
2สนง.คุมประพฤติ 01/06/18 - 14:36
3สนง.ที่ดินจังหวัด 01/06/18 - 14:37
4สนง.เกษตรจังหวัด 01/06/18 - 14:55
5โครงการชลประทาน 01/06/18 - 15:03
6สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 01/06/18 - 15:13
7สนง.โยธาธิการฯ 01/06/18 - 15:15
8สรรพากรพื้นที่ 01/06/18 - 15:16
9สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 01/06/18 - 15:18
10สนง.คลังจังหวัด 01/06/18 - 15:24
11สนง.แรงงานจังหวัด 01/06/18 - 15:46
12สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 01/06/18 - 16:36
13สนง.ขนส่งจังหวัด 04/06/18 - 08:11
14ธนารักษ์พื้นที่ 04/06/18 - 09:10
15สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 04/06/18 - 09:21
16สวท.หนองบัวลำภู 04/06/18 - 10:06
17สนง.บังคับคดี 04/06/18 - 10:40
18สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 04/06/18 - 10:45
19สนง.สาธารณสุขจังหวัด 04/06/18 - 11:00
20สนง.พาณิชย์จังหวัด 04/06/18 - 13:17
21สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 04/06/18 - 16:50
22กอ.รมน.จ.นภ. 05/06/18 - 08:57
23สนง.สถิติจังหวัด 05/06/18 - 14:00

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน