รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.โยธาธิการฯ 06/06/18 - 11:49
2สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 06/06/18 - 12:32
3สนง.สาธารณสุขจังหวัด 06/06/18 - 13:15
4โครงการชลประทาน 06/06/18 - 13:19
5สนง.แรงงานจังหวัด 06/06/18 - 13:24
6สนง.พาณิชย์จังหวัด 06/06/18 - 13:38
7สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 06/06/18 - 13:40
8สนง.คลังจังหวัด 06/06/18 - 16:06
9สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 07/06/18 - 08:57
10สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 13/06/18 - 08:56
11กอ.รมน.จ.นภ. 13/06/18 - 10:39

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน