รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ประกันสังคมจังหวัด 06/06/18 - 14:13
2สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 06/06/18 - 14:20
3สนง.คุมประพฤติ 06/06/18 - 14:44
4สนง.พาณิชย์จังหวัด 06/06/18 - 14:51
5สนง.แรงงานจังหวัด 06/06/18 - 15:01
6สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 06/06/18 - 15:02
7สวท.หนองบัวลำภู 06/06/18 - 15:23
8สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 06/06/18 - 15:26
9สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 06/06/18 - 15:57
10สนง.คลังจังหวัด 06/06/18 - 16:10
11สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ) 06/06/18 - 16:46
12สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 07/06/18 - 08:27
13สนง.เกษตรจังหวัด 07/06/18 - 08:42
14สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 07/06/18 - 09:08
15สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 07/06/18 - 10:03
16สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 07/06/18 - 14:18
17สพม.19 07/06/18 - 14:45
18สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 13/06/18 - 10:40

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน