รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 11/06/18 - 13:49
2สนง.พาณิชย์จังหวัด 11/06/18 - 13:49
3สรรพากรพื้นที่ 11/06/18 - 13:53
4สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 11/06/18 - 13:53
5สนง.โยธาธิการฯ 11/06/18 - 14:00
6สนง.จัดหางานจังหวัด 11/06/18 - 14:11
7สนง.แรงงานจังหวัด 11/06/18 - 14:18
8สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 11/06/18 - 14:19
9โครงการชลประทาน 11/06/18 - 14:21
10สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 11/06/18 - 14:23
11สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 11/06/18 - 14:25
12สนง.สหกรณ์จังหวัด 11/06/18 - 14:36
13สนง.คุมประพฤติ 11/06/18 - 14:40
14สนง.ที่ดินจังหวัด 11/06/18 - 14:43
15สนง.คลังจังหวัด 11/06/18 - 14:53
16สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 11/06/18 - 15:12
17สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 11/06/18 - 15:16
18สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 11/06/18 - 15:44
19สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 11/06/18 - 15:47
20สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 11/06/18 - 16:12
21สนง.ขนส่งจังหวัด 11/06/18 - 16:18
22สนง.สาธารณสุขจังหวัด 11/06/18 - 16:19
23สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 11/06/18 - 16:25
24สวท.หนองบัวลำภู 12/06/18 - 08:47
25กอ.รมน.จ.นภ. 12/06/18 - 09:21
26สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ) 12/06/18 - 09:24
27สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 13/06/18 - 09:08
28สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 13/06/18 - 10:42
29สนง.บังคับคดี 13/06/18 - 16:23

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน