รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.จัดหางานจังหวัด 13/06/18 - 11:01
2สนง.คลังจังหวัด 13/06/18 - 12:07
3สนง.แรงงานจังหวัด 13/06/18 - 13:58

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน