รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 13/06/18 - 11:37
2สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 13/06/18 - 12:44
3สนง.เกษตรจังหวัด 13/06/18 - 13:15
4สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 13/06/18 - 13:24
5สนง.คุมประพฤติ 13/06/18 - 13:32
6สนง.แรงงานจังหวัด 13/06/18 - 13:58
7สนง.พาณิชย์จังหวัด 13/06/18 - 14:01
8สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 13/06/18 - 15:20
9กอ.รมน.จ.นภ. 13/06/18 - 16:00
10สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 14/06/18 - 08:28
11สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ) 14/06/18 - 09:37
12สวท.หนองบัวลำภู 15/06/18 - 10:01
13สนง.ขนส่งจังหวัด 16/06/18 - 13:32
14สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 18/06/18 - 10:47

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน