รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 13/06/18 - 12:45
2สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 13/06/18 - 13:25
3สนง.คุมประพฤติ 13/06/18 - 13:32
4สนง.แรงงานจังหวัด 13/06/18 - 13:59
5สนง.พาณิชย์จังหวัด 13/06/18 - 14:04
6สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 13/06/18 - 15:19
7กอ.รมน.จ.นภ. 13/06/18 - 16:00
8สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 14/06/18 - 08:27
9สนง.ขนส่งจังหวัด 16/06/18 - 13:32
10สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 18/06/18 - 10:49
11สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 19/06/18 - 12:29

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน