รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.เกษตรจังหวัด 13/06/18 - 13:51
2สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 13/06/18 - 13:52
3โครงการชลประทาน 13/06/18 - 13:53
4สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 13/06/18 - 13:57
5สนง.แรงงานจังหวัด 13/06/18 - 13:59
6สรรพากรพื้นที่ 13/06/18 - 14:12
7สนง.พลังงานจังหวัด 13/06/18 - 14:21
8สนง.คุมประพฤติ 13/06/18 - 14:21
9สนง.ที่ดินจังหวัด 13/06/18 - 14:38
10สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 13/06/18 - 14:41
11สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 13/06/18 - 14:54
12สนง.จัดหางานจังหวัด 13/06/18 - 14:58
13สนง.สถิติจังหวัด 13/06/18 - 14:58
14สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 13/06/18 - 15:02
15สนง.คลังจังหวัด 13/06/18 - 15:11
16สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 13/06/18 - 15:48
17สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 13/06/18 - 15:56
18สนง.ประมงจังหวัด 13/06/18 - 16:02
19สนง.สาธารณสุขจังหวัด 13/06/18 - 17:00
20สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 13/06/18 - 17:08
21สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 14/06/18 - 08:41
22สนง.สหกรณ์จังหวัด 14/06/18 - 08:51
23ธนารักษ์พื้นที่ 14/06/18 - 11:13
24สนง.ขนส่งจังหวัด 14/06/18 - 13:43
25สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 14/06/18 - 15:31
26สนง.ขนส่งจังหวัด 16/06/18 - 13:26
27สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 18/06/18 - 10:40
28สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 19/06/18 - 12:39

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน