รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ขนส่งจังหวัด 27/06/18 - 16:46
2สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 27/06/18 - 17:30
3สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 28/06/18 - 08:12
4สนง.พลังงานจังหวัด 28/06/18 - 08:50
5โครงการชลประทาน 28/06/18 - 09:00
6สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 28/06/18 - 09:01
7สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 28/06/18 - 09:05
8สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 28/06/18 - 09:15
9สนง.คุมประพฤติ 28/06/18 - 09:19
10สนง.โยธาธิการฯ 28/06/18 - 09:35
11สนง.จัดหางานจังหวัด 28/06/18 - 09:50
12สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 28/06/18 - 10:10
13สนง.แรงงานจังหวัด 28/06/18 - 10:15
14สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 28/06/18 - 10:20
15สนง.สาธารณสุขจังหวัด 28/06/18 - 10:23
16สนง.ที่ดินจังหวัด 28/06/18 - 10:26
17สรรพากรพื้นที่ 28/06/18 - 10:55
18สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 28/06/18 - 11:34
19สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 28/06/18 - 12:51
20ธนารักษ์พื้นที่ 28/06/18 - 14:20
21สนง.บังคับคดี 28/06/18 - 15:15
22สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 28/06/18 - 15:27

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน