รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 05/07/18 - 14:02
2สนง.โยธาธิการฯ 05/07/18 - 14:02
3สนง.คุมประพฤติ 05/07/18 - 14:02
4โครงการชลประทาน 05/07/18 - 14:03
5สนง.สหกรณ์จังหวัด 05/07/18 - 14:04
6สนง.แรงงานจังหวัด 05/07/18 - 14:09
7สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 05/07/18 - 14:31
8สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 05/07/18 - 14:35
9สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 05/07/18 - 14:36
10สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 05/07/18 - 14:46
11สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 05/07/18 - 14:48
12สรรพสามิตพื้นที่ 05/07/18 - 14:48
13สรรพากรพื้นที่ 05/07/18 - 14:53
14สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 05/07/18 - 14:55
15สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 05/07/18 - 14:58
16ธนารักษ์พื้นที่ 05/07/18 - 15:02
17สนง.พลังงานจังหวัด 05/07/18 - 15:11
18สนง.เกษตรจังหวัด 05/07/18 - 15:19
19สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 05/07/18 - 15:35
20สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 05/07/18 - 15:41
21สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 05/07/18 - 15:47
22สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 05/07/18 - 15:48
23สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 05/07/18 - 15:54
24สนง.ประมงจังหวัด 05/07/18 - 18:07
25สนง.ขนส่งจังหวัด 06/07/18 - 08:22
26สนง.ที่ดินจังหวัด 06/07/18 - 08:41
27สง.สัสดีจังหวัด 06/07/18 - 09:05
28สนง.สาธารณสุขจังหวัด 06/07/18 - 09:30
29สนง.คลังจังหวัด 06/07/18 - 09:46
30สถานพินิจฯ 06/07/18 - 11:05
31สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 06/07/18 - 15:02
32สนง.สถิติจังหวัด 09/07/18 - 08:50
33สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 09/07/18 - 09:17

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน