รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.แรงงานจังหวัด 05/07/18 - 14:10
2สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 05/07/18 - 14:47
3สนง.สหกรณ์จังหวัด 05/07/18 - 14:47
4สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 05/07/18 - 14:49
5สนง.เกษตรจังหวัด 05/07/18 - 15:20
6สนง.คุมประพฤติ 05/07/18 - 15:32
7สนง.สาธารณสุขจังหวัด 06/07/18 - 09:32
8สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 06/07/18 - 14:06
9สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 09/07/18 - 09:15
10สนง.ประกันสังคมจังหวัด 09/07/18 - 10:19

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน