รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 06/07/18 - 16:25
2สนง.จัดหางานจังหวัด 06/07/18 - 16:48
3ธนารักษ์พื้นที่ 06/07/18 - 17:58
4สนง.เกษตรจังหวัด 08/07/18 - 12:04
5สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 09/07/18 - 08:01
6สนง.ขนส่งจังหวัด 09/07/18 - 08:27
7สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 09/07/18 - 08:31
8สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 09/07/18 - 08:36
9สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 09/07/18 - 08:45
10สนง.สถิติจังหวัด 09/07/18 - 08:47
11สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 09/07/18 - 08:49
12สนง.สหกรณ์จังหวัด 09/07/18 - 08:50
13สนง.ที่ดินจังหวัด 09/07/18 - 08:55
14สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 09/07/18 - 09:05
15สรรพากรพื้นที่ 09/07/18 - 09:08
16สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 09/07/18 - 09:22
17สนง.โยธาธิการฯ 09/07/18 - 09:26
18โครงการชลประทาน 09/07/18 - 09:34
19สนง.คุมประพฤติ 09/07/18 - 09:37
20สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 09/07/18 - 09:37
21สนง.จัดหางานจังหวัด 09/07/18 - 09:39
22สรรพสามิตพื้นที่ 09/07/18 - 09:42
23สนง.แรงงานจังหวัด 09/07/18 - 09:52
24สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 09/07/18 - 10:25
25สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 09/07/18 - 10:42
26สนง.ยุติธรรมจังหวัด 09/07/18 - 10:50
27สนง.สาธารณสุขจังหวัด 09/07/18 - 11:01
28ธนารักษ์พื้นที่ 09/07/18 - 11:06
29สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 09/07/18 - 11:44
30สนง.ประกันสังคมจังหวัด 09/07/18 - 13:07
31สนง.ประมงจังหวัด 09/07/18 - 16:41
32สง.สัสดีจังหวัด 10/07/18 - 10:03

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน