รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.คุมประพฤติ 09/07/18 - 09:47
2โครงการชลประทาน 09/07/18 - 09:50
3สนง.แรงงานจังหวัด 09/07/18 - 09:51
4สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 09/07/18 - 09:57
5สนง.ประกันสังคมจังหวัด 09/07/18 - 10:11
6สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 09/07/18 - 10:20
7สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 09/07/18 - 10:22
8สนง.คลังจังหวัด 09/07/18 - 10:29
9สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 09/07/18 - 10:36
10สนง.สถิติจังหวัด 09/07/18 - 10:38
11สนง.ที่ดินจังหวัด 09/07/18 - 10:51
12สนง.สาธารณสุขจังหวัด 09/07/18 - 10:55
13สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 09/07/18 - 10:55
14สนง.โยธาธิการฯ 09/07/18 - 10:57
15ธนารักษ์พื้นที่ 09/07/18 - 11:05
16สนง.สาธารณสุขจังหวัด 09/07/18 - 11:05
17สรรพากรพื้นที่ 09/07/18 - 11:14
18สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 09/07/18 - 11:41
19สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 09/07/18 - 11:45
20สรรพสามิตพื้นที่ 09/07/18 - 11:45
21สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 09/07/18 - 11:45
22สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 09/07/18 - 11:54
23สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 09/07/18 - 12:17
24สนง.ประกันสังคมจังหวัด 09/07/18 - 13:03
25สถานพินิจฯ 09/07/18 - 13:32
26สนง.พลังงานจังหวัด 09/07/18 - 13:36
27สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 09/07/18 - 14:01
28สนง.จัดหางานจังหวัด 09/07/18 - 14:18
29สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 09/07/18 - 14:26
30สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 09/07/18 - 15:29
31สนง.ขนส่งจังหวัด 09/07/18 - 15:57
32สนง.ประมงจังหวัด 09/07/18 - 16:46
33สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 10/07/18 - 09:21
34สง.สัสดีจังหวัด 10/07/18 - 10:01

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน