รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.โยธาธิการฯ 10/07/18 - 10:07
2โครงการชลประทาน 10/07/18 - 10:15
3สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 10/07/18 - 10:18
4สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 10/07/18 - 10:29
5สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 10/07/18 - 10:39
6สนง.เกษตรจังหวัด 10/07/18 - 10:47
7สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 10/07/18 - 11:02
8สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 10/07/18 - 11:06
9สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 10/07/18 - 11:16
10ปกครองจังหวัด 10/07/18 - 11:40
11สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 10/07/18 - 14:04

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน