รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.โยธาธิการฯ 10/07/18 - 13:41
2สนง.บังคับคดี 10/07/18 - 13:51
3โครงการชลประทาน 10/07/18 - 13:53
4สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 10/07/18 - 13:53
5สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 10/07/18 - 13:55
6สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 10/07/18 - 13:59
7สนง.สาธารณสุขจังหวัด 10/07/18 - 14:07
8สนง.คุมประพฤติ 10/07/18 - 14:15
9สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 10/07/18 - 14:17
10สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 10/07/18 - 14:21
11สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 10/07/18 - 14:31
12สนง.ประมงจังหวัด 10/07/18 - 14:38
13สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 10/07/18 - 15:02
14สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 10/07/18 - 15:05
15สนง.ที่ดินจังหวัด 10/07/18 - 15:21
16สนง.ยุติธรรมจังหวัด 10/07/18 - 15:24
17สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 10/07/18 - 15:47
18สนง.พลังงานจังหวัด 10/07/18 - 15:53
19สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 10/07/18 - 16:30
20กอ.รมน.จ.นภ. 10/07/18 - 16:30
21สนง.คลังจังหวัด 10/07/18 - 16:32
22สนง.ขนส่งจังหวัด 10/07/18 - 16:55
23สนง.ขนส่งจังหวัด 10/07/18 - 16:56
24สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 11/07/18 - 09:08
25สนง.จัดหางานจังหวัด 11/07/18 - 09:21
26สรรพากรพื้นที่ 11/07/18 - 09:34
27สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 11/07/18 - 09:36

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน