รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1ปกครองจังหวัด 24/08/18 - 10:29
2สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 24/08/18 - 10:34
3สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 24/08/18 - 10:45
4สนง.คลังจังหวัด 24/08/18 - 10:50
5สนง.สาธารณสุขจังหวัด 24/08/18 - 11:04
6สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 24/08/18 - 11:12
7สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 24/08/18 - 11:17
8สนง.สถิติจังหวัด 24/08/18 - 11:21
9สนง.พาณิชย์จังหวัด 24/08/18 - 11:25
10สนง.พลังงานจังหวัด 24/08/18 - 11:51
11สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 24/08/18 - 14:30

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน