รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 24/08/18 - 10:37
2สนง.ที่ดินจังหวัด 24/08/18 - 10:49
3สนง.คลังจังหวัด 24/08/18 - 10:51
4โครงการชลประทาน 24/08/18 - 10:52
5สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 24/08/18 - 10:58
6สนง.สาธารณสุขจังหวัด 24/08/18 - 11:04
7สนง.คุมประพฤติ 24/08/18 - 11:10
8สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 24/08/18 - 11:16
9สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 24/08/18 - 11:17
10สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 24/08/18 - 11:18
11สนง.สหกรณ์จังหวัด 24/08/18 - 11:18
12สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 24/08/18 - 11:29
13สนง.เกษตรจังหวัด 24/08/18 - 11:35
14สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ) 24/08/18 - 11:47
15สนง.พลังงานจังหวัด 24/08/18 - 11:51
16สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 24/08/18 - 12:04
17สนง.โยธาธิการฯ 24/08/18 - 13:54
18สนง.ประมงจังหวัด 24/08/18 - 14:16
19สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 24/08/18 - 14:20
20สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 24/08/18 - 14:22
21สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 24/08/18 - 14:31
22สนง.แรงงานจังหวัด 24/08/18 - 15:34
23สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 24/08/18 - 16:33
24สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 24/08/18 - 19:45
25สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 27/08/18 - 08:20
26สนง.ขนส่งจังหวัด 27/08/18 - 08:25
27กอ.รมน.จ.นภ. 27/08/18 - 13:45
28สรรพากรพื้นที่ 27/08/18 - 14:04
29ธนารักษ์พื้นที่ 27/08/18 - 15:14
30สนง.สถิติจังหวัด 28/08/18 - 08:56
31สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 31/08/18 - 18:15

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน