รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ศึกษาธิการจังหวัด 27/08/18 - 11:52
2สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 27/08/18 - 12:39
3สพม.19 27/08/18 - 13:32
4สนง.แรงงานจังหวัด 27/08/18 - 13:40
5สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ) 27/08/18 - 13:46
6สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 27/08/18 - 13:57
7สนง.สาธารณสุขจังหวัด 27/08/18 - 13:58
8สนง.จัดหางานจังหวัด 27/08/18 - 14:05
9สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 27/08/18 - 14:43
10สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 27/08/18 - 15:27
11สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 28/08/18 - 08:35
12สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 28/08/18 - 08:35

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน