รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ) 27/08/18 - 19:40
2สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 28/08/18 - 08:33
3สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 28/08/18 - 08:39
4สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 28/08/18 - 09:02
5สนง.สาธารณสุขจังหวัด 28/08/18 - 09:12
6สนง.แรงงานจังหวัด 28/08/18 - 09:59
7สนง.ประกันสังคมจังหวัด 28/08/18 - 14:26

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน