รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ที่ดินจังหวัด 28/08/18 - 15:04
2สรรพสามิตพื้นที่ 28/08/18 - 15:07
3สนง.เกษตรจังหวัด 28/08/18 - 15:08
4สนง.คุมประพฤติ 28/08/18 - 15:13
5สนง.บังคับคดี 28/08/18 - 15:15
6สนง.โยธาธิการฯ 28/08/18 - 15:19
7สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 28/08/18 - 15:23
8สนง.ประมงจังหวัด 28/08/18 - 15:24
9สนง.แรงงานจังหวัด 28/08/18 - 15:34
10สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 28/08/18 - 15:34
11สรรพากรพื้นที่ 28/08/18 - 15:41
12สนง.พลังงานจังหวัด 28/08/18 - 15:41
13โครงการชลประทาน 28/08/18 - 15:54
14สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 28/08/18 - 16:06
15สนง.สหกรณ์จังหวัด 28/08/18 - 16:18
16สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 28/08/18 - 16:20
17สวท.หนองบัวลำภู 28/08/18 - 16:33
18สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 28/08/18 - 17:09
19ธนารักษ์พื้นที่ 28/08/18 - 17:17
20สนง.ขนส่งจังหวัด 29/08/18 - 08:29
21สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 29/08/18 - 08:49
22สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 29/08/18 - 09:12
23สนง.พาณิชย์จังหวัด 29/08/18 - 09:20
24สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 29/08/18 - 09:20
25สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 29/08/18 - 09:22
26สนง.จัดหางานจังหวัด 29/08/18 - 09:41
27สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 29/08/18 - 10:24
28สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 29/08/18 - 12:52
29สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 29/08/18 - 16:07
30สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 31/08/18 - 17:52

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน