รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.โยธาธิการฯ 28/08/18 - 16:13
2สนง.ประมงจังหวัด 28/08/18 - 16:13
3สนง.สหกรณ์จังหวัด 28/08/18 - 16:20
4สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 28/08/18 - 16:24
5สนง.คุมประพฤติ 28/08/18 - 16:27
6สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 28/08/18 - 16:32
7สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 28/08/18 - 17:07
8สนง.ที่ดินจังหวัด 28/08/18 - 17:13
9สนง.พลังงานจังหวัด 28/08/18 - 17:17
10ธนารักษ์พื้นที่ 28/08/18 - 17:23
11สนง.เกษตรจังหวัด 29/08/18 - 08:14
12สนง.ขนส่งจังหวัด 29/08/18 - 08:24
13โครงการชลประทาน 29/08/18 - 08:28
14สรรพสามิตพื้นที่ 29/08/18 - 08:47
15สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 29/08/18 - 08:50
16สนง.แรงงานจังหวัด 29/08/18 - 08:52
17สนง.สาธารณสุขจังหวัด 29/08/18 - 08:52
18สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 29/08/18 - 09:16
19สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 29/08/18 - 09:20
20สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 29/08/18 - 09:20
21สนง.พาณิชย์จังหวัด 29/08/18 - 09:22
22สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 29/08/18 - 09:23
23สนง.จัดหางานจังหวัด 29/08/18 - 09:48
24สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 29/08/18 - 09:48
25สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 29/08/18 - 10:23
26สรรพากรพื้นที่ 29/08/18 - 10:34
27สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 29/08/18 - 12:52
28สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 29/08/18 - 15:26
29สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 29/08/18 - 16:08
30สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 31/08/18 - 17:51

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน