รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.จัดหางานจังหวัด 29/08/18 - 09:51
2สนง.เกษตรจังหวัด 29/08/18 - 10:11
3โครงการชลประทาน 29/08/18 - 10:21
4สรรพากรพื้นที่ 29/08/18 - 10:33
5สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 29/08/18 - 10:46
6สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 29/08/18 - 11:45
7สนง.พลังงานจังหวัด 29/08/18 - 11:45
8สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 29/08/18 - 12:57
9สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 29/08/18 - 13:11
10สนง.สาธารณสุขจังหวัด 29/08/18 - 13:36
11กอ.รมน.จ.นภ. 29/08/18 - 14:38
12สรรพากรพื้นที่ 30/08/18 - 09:34

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน