รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 30/08/18 - 11:40
2โครงการชลประทาน 30/08/18 - 11:41
3สพม.19 30/08/18 - 11:50
4สนง.โยธาธิการฯ 30/08/18 - 11:53
5สนง.ประมงจังหวัด 30/08/18 - 12:10
6สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 30/08/18 - 13:06
7สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 30/08/18 - 13:08
8สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 30/08/18 - 13:15
9สนง.สาธารณสุขจังหวัด 30/08/18 - 13:34
10สนง.พลังงานจังหวัด 30/08/18 - 13:43
11สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 30/08/18 - 13:50
12สนง.ที่ดินจังหวัด 30/08/18 - 14:40
13สนง.เกษตรจังหวัด 30/08/18 - 14:45
14สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 30/08/18 - 14:50
15สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 30/08/18 - 15:04
16สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 30/08/18 - 15:06
17สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 30/08/18 - 15:18
18สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 30/08/18 - 16:23
19สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 31/08/18 - 09:03
20กอ.รมน.จ.นภ. 31/08/18 - 09:37
21สนง.พาณิชย์จังหวัด 03/09/18 - 13:05

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน