รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.คุมประพฤติ 30/08/18 - 15:09
2สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 30/08/18 - 15:13
3สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 30/08/18 - 15:13
4สนง.บังคับคดี 30/08/18 - 15:17
5สนง.สหกรณ์จังหวัด 30/08/18 - 15:18
6สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 30/08/18 - 15:21
7สนง.ประมงจังหวัด 30/08/18 - 15:22
8สนง.โยธาธิการฯ 30/08/18 - 15:22
9โครงการชลประทาน 30/08/18 - 15:23
10ธนารักษ์พื้นที่ 30/08/18 - 15:24
11สนง.ประกันสังคมจังหวัด 30/08/18 - 15:45
12สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 30/08/18 - 15:50
13สนง.จัดหางานจังหวัด 30/08/18 - 15:54
14สรรพากรพื้นที่ 30/08/18 - 15:56
15สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 30/08/18 - 16:03
16สนง.แรงงานจังหวัด 30/08/18 - 16:04
17สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 30/08/18 - 16:30
18สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ) 30/08/18 - 16:42
19สนง.คลังจังหวัด 30/08/18 - 17:13
20สนง.ที่ดินจังหวัด 30/08/18 - 17:21
21สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 31/08/18 - 08:08
22สนง.ขนส่งจังหวัด 31/08/18 - 08:16
23สนง.เกษตรจังหวัด 31/08/18 - 08:52
24กอ.รมน.จ.นภ. 31/08/18 - 09:32
25สนง.สาธารณสุขจังหวัด 31/08/18 - 09:46
26สนง.พลังงานจังหวัด 31/08/18 - 10:13
27สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 31/08/18 - 11:10
28สถานพินิจฯ 31/08/18 - 14:07
29สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 31/08/18 - 17:45
30สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 03/09/18 - 09:47
31การยางแห่งประเทศไทย จ.นภ. 03/09/18 - 10:31
32สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 03/09/18 - 11:31
33สนง.พาณิชย์จังหวัด 03/09/18 - 13:11

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน