รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 13/09/18 - 10:22
2สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 13/09/18 - 10:35
3สนง.แรงงานจังหวัด 13/09/18 - 10:38
4สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ) 13/09/18 - 11:48
5สนง.จัดหางานจังหวัด 13/09/18 - 13:13
6สนง.สถิติจังหวัด 13/09/18 - 14:12
7สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 13/09/18 - 14:13

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน