รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.คุมประพฤติ 13/09/18 - 16:54
2สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 13/09/18 - 17:13
3สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 13/09/18 - 17:15
4สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 13/09/18 - 17:21
5สรรพากรพื้นที่ 14/09/18 - 08:00
6สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 14/09/18 - 08:05
7สนง.ขนส่งจังหวัด 14/09/18 - 08:06
8สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 14/09/18 - 08:11
9โครงการชลประทาน 14/09/18 - 08:14
10สนง.สหกรณ์จังหวัด 14/09/18 - 08:21
11สนง.ประกันสังคมจังหวัด 14/09/18 - 08:31
12สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 14/09/18 - 08:38
13สนง.เกษตรจังหวัด 14/09/18 - 08:39
14สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 14/09/18 - 08:41
15สนง.โยธาธิการฯ 14/09/18 - 08:43
16สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 14/09/18 - 08:57
17สนง.พลังงานจังหวัด 14/09/18 - 08:57
18ปกครองจังหวัด 14/09/18 - 09:10
19สนง.ประมงจังหวัด 14/09/18 - 09:13
20ธนารักษ์พื้นที่ 14/09/18 - 09:23
21สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 14/09/18 - 09:29
22สรรพสามิตพื้นที่ 14/09/18 - 09:38
23สนง.ที่ดินจังหวัด 14/09/18 - 09:42
24สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 14/09/18 - 10:51
25สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 14/09/18 - 13:35
26สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ) 14/09/18 - 14:20
27สนง.จัดหางานจังหวัด 14/09/18 - 15:13
28สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 14/09/18 - 15:29
29สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 14/09/18 - 16:21
30สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 17/09/18 - 08:46
31สนง.แรงงานจังหวัด 17/09/18 - 09:30
32สนง.สถิติจังหวัด 18/09/18 - 08:55
33เรือนจำจังหวัด 18/09/18 - 11:16

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน