รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.เกษตรจังหวัด 25/09/18 - 10:58
2สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 25/09/18 - 11:00
3สนง.ประมงจังหวัด 25/09/18 - 11:06
4สนง.พาณิชย์จังหวัด 25/09/18 - 15:49
5สนง.จัดหางานจังหวัด 25/09/18 - 16:03
6สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 25/09/18 - 16:19
7สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 25/09/18 - 16:28
8สนง.คลังจังหวัด 28/09/18 - 14:27

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน