รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 27/09/18 - 10:05
2โครงการชลประทาน 27/09/18 - 10:07
3สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 27/09/18 - 10:10
4สนง.คลังจังหวัด 27/09/18 - 10:17
5สนง.สหกรณ์จังหวัด 27/09/18 - 10:23
6สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 27/09/18 - 10:25
7สนง.คุมประพฤติ 27/09/18 - 10:29
8สนง.เกษตรจังหวัด 27/09/18 - 10:33
9สนง.แรงงานจังหวัด 27/09/18 - 10:33
10สนง.ที่ดินจังหวัด 27/09/18 - 10:39
11สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 27/09/18 - 10:40
12สนง.พลังงานจังหวัด 27/09/18 - 11:07
13สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 27/09/18 - 11:12
14สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 27/09/18 - 11:26
15สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 27/09/18 - 11:36
16สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 27/09/18 - 11:46
17สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 27/09/18 - 11:58
18สถานพินิจฯ 27/09/18 - 13:25
19สรรพากรพื้นที่ 27/09/18 - 13:30
20สนง.จัดหางานจังหวัด 27/09/18 - 13:43
21สรรพสามิตพื้นที่ 27/09/18 - 14:05
22สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 27/09/18 - 14:13
23สนง.โยธาธิการฯ 27/09/18 - 14:17
24สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 27/09/18 - 14:22
25สนง.สถิติจังหวัด 27/09/18 - 14:48
26สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 27/09/18 - 15:17
27สนง.ประมงจังหวัด 27/09/18 - 16:00
28ปกครองจังหวัด 28/09/18 - 08:58
29สนง.พาณิชย์จังหวัด 28/09/18 - 09:35
30สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 28/09/18 - 10:13
31สนง.ประกันสังคมจังหวัด 28/09/18 - 11:42
32สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ) 28/09/18 - 13:19
33สนง.ขนส่งจังหวัด 01/10/18 - 08:39

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน