รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.พุทธศาสนาจังหวัด 28/09/18 - 12:09
2สนง.ประกันสังคมจังหวัด 28/09/18 - 12:12
3สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 28/09/18 - 12:14
4สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 28/09/18 - 12:47
5สนง.สถิติจังหวัด 28/09/18 - 12:52
6สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 28/09/18 - 13:01
7สนง.เกษตรจังหวัด 28/09/18 - 13:09
8โครงการชลประทาน 28/09/18 - 13:09
9สวท.หนองบัวลำภู 28/09/18 - 13:09
10สนง.คลังจังหวัด 28/09/18 - 13:14
11สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ) 28/09/18 - 13:18
12สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 28/09/18 - 13:44
13สนง.โยธาธิการฯ 28/09/18 - 13:48
14สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 28/09/18 - 14:07
15สนง.พลังงานจังหวัด 28/09/18 - 14:09
16สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 28/09/18 - 14:09
17สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 28/09/18 - 14:10
18สนง.สหกรณ์จังหวัด 28/09/18 - 14:29
19สรรพากรพื้นที่ 28/09/18 - 14:40
20สนง.คุมประพฤติ 28/09/18 - 14:45
21สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 28/09/18 - 14:48
22สนง.สาธารณสุขจังหวัด 28/09/18 - 14:55
23สถานพินิจฯ 28/09/18 - 14:59
24สนง.ที่ดินจังหวัด 28/09/18 - 15:07
25สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 28/09/18 - 15:16
26สนง.ขนส่งจังหวัด 01/10/18 - 08:35
27กอ.รมน.จ.นภ. 01/10/18 - 08:42
28สนง.ยุติธรรมจังหวัด 01/10/18 - 08:51
29สนง.จัดหางานจังหวัด 01/10/18 - 09:28
30สนง.ประมงจังหวัด 01/10/18 - 09:51
31สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 01/10/18 - 10:45
32สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 01/10/18 - 11:42
33สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 01/10/18 - 13:24
34การยางแห่งประเทศไทย จ.นภ. 01/10/18 - 13:33

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน