รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.คลังจังหวัด 28/09/18 - 18:54
2สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 01/10/18 - 08:26
3สนง.ขนส่งจังหวัด 01/10/18 - 08:28
4โครงการชลประทาน 01/10/18 - 08:28
5สนง.โยธาธิการฯ 01/10/18 - 08:35
6สนง.เกษตรจังหวัด 01/10/18 - 08:50
7สนง.ยุติธรรมจังหวัด 01/10/18 - 08:50
8สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 01/10/18 - 08:52
9สนง.สหกรณ์จังหวัด 01/10/18 - 08:57
10สนง.ประกันสังคมจังหวัด 01/10/18 - 09:15
11สวท.หนองบัวลำภู 01/10/18 - 09:15
12สนง.จัดหางานจังหวัด 01/10/18 - 09:23
13สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 01/10/18 - 09:25
14สนง.คุมประพฤติ 01/10/18 - 09:29
15สนง.แรงงานจังหวัด 01/10/18 - 09:45
16สนง.พลังงานจังหวัด 01/10/18 - 10:14
17สรรพากรพื้นที่ 01/10/18 - 10:16
18สนง.สาธารณสุขจังหวัด 01/10/18 - 10:20
19สนง.ประมงจังหวัด 01/10/18 - 10:20
20สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 01/10/18 - 10:41
21สถานพินิจฯ 01/10/18 - 10:44
22สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 01/10/18 - 11:32
23สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 01/10/18 - 13:14
24สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 01/10/18 - 13:19
25สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 01/10/18 - 13:41
26สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 01/10/18 - 14:06
27ธนารักษ์พื้นที่ 01/10/18 - 14:23
28สนง.ที่ดินจังหวัด 01/10/18 - 14:41
29สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 01/10/18 - 15:58
30สนง.พาณิชย์จังหวัด 02/10/18 - 11:05

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน