รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.คลังจังหวัด 03/10/18 - 09:40
2สนง.จัดหางานจังหวัด 03/10/18 - 10:22
3เทศบาลตำบลกุดดินจี่ 03/10/18 - 14:50

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน