รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.พาณิชย์จังหวัด 04/10/18 - 15:35
2สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 04/10/18 - 15:43
3สนง.เกษตรจังหวัด 04/10/18 - 15:44
4โครงการชลประทาน 04/10/18 - 15:48
5สนง.โยธาธิการฯ 04/10/18 - 15:52
6สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 04/10/18 - 15:52
7สนง.แรงงานจังหวัด 04/10/18 - 15:53
8สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 04/10/18 - 15:55
9สนง.สหกรณ์จังหวัด 04/10/18 - 16:00
10สนง.สาธารณสุขจังหวัด 04/10/18 - 16:20
11สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 04/10/18 - 16:20
12สนง.คุมประพฤติ 04/10/18 - 16:21
13สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 04/10/18 - 16:25
14สนง.คลังจังหวัด 04/10/18 - 16:30
15สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 04/10/18 - 16:32
16สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 04/10/18 - 16:45
17สนง.ประมงจังหวัด 04/10/18 - 16:55
18สนง.ขนส่งจังหวัด 05/10/18 - 08:16
19สนง.ประกันสังคมจังหวัด 05/10/18 - 08:38
20สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 05/10/18 - 08:42
21สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 05/10/18 - 08:43
22สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 05/10/18 - 08:56
23สวท.หนองบัวลำภู 05/10/18 - 09:00
24สถานพินิจฯ 05/10/18 - 09:03
25สนง.ที่ดินจังหวัด 05/10/18 - 09:20
26สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 05/10/18 - 09:26
27สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 05/10/18 - 09:26
28ธนารักษ์พื้นที่ 05/10/18 - 09:32
29สนง.ยุติธรรมจังหวัด 05/10/18 - 09:35
30สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 05/10/18 - 10:25
31สรรพากรพื้นที่ 05/10/18 - 10:32
32สนง.จัดหางานจังหวัด 05/10/18 - 10:38
33สนง.พลังงานจังหวัด 05/10/18 - 10:56
34สนง.สถิติจังหวัด 05/10/18 - 12:40
35สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 05/10/18 - 12:57
36สนง.พาณิชย์จังหวัด 08/10/18 - 10:31

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน