รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.คุมประพฤติ 10/10/18 - 10:17
2สรรพสามิตพื้นที่ 10/10/18 - 10:30
3สนง.โยธาธิการฯ 10/10/18 - 10:31
4โครงการชลประทาน 10/10/18 - 10:32
5สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 10/10/18 - 10:42
6สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 10/10/18 - 10:43
7สนง.คลังจังหวัด 10/10/18 - 10:46
8สนง.เกษตรจังหวัด 10/10/18 - 11:00
9สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 10/10/18 - 11:12
10สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 10/10/18 - 11:19
11สนง.สหกรณ์จังหวัด 10/10/18 - 11:20
12สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 10/10/18 - 11:32
13สนง.ที่ดินจังหวัด 10/10/18 - 11:43
14สนง.พลังงานจังหวัด 10/10/18 - 11:50
15สนง.สาธารณสุขจังหวัด 10/10/18 - 11:52
16สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 10/10/18 - 12:12
17สรรพากรพื้นที่ 10/10/18 - 12:35
18สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 10/10/18 - 13:03
19สวท.หนองบัวลำภู 10/10/18 - 13:29
20สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 10/10/18 - 13:31
21สนง.ประกันสังคมจังหวัด 10/10/18 - 13:52
22สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 10/10/18 - 14:09
23สนง.ประมงจังหวัด 10/10/18 - 14:30
24สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 10/10/18 - 14:46
25สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 10/10/18 - 16:32
26สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 10/10/18 - 17:00
27สนง.พาณิชย์จังหวัด 10/10/18 - 17:40
28สนง.ขนส่งจังหวัด 11/10/18 - 08:30
29สนง.บังคับคดี 11/10/18 - 09:11
30สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 11/10/18 - 09:15
31ธนารักษ์พื้นที่ 11/10/18 - 10:00

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน