รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สรรพสามิตพื้นที่ 10/10/18 - 10:28
2สนง.โยธาธิการฯ 10/10/18 - 10:32
3โครงการชลประทาน 10/10/18 - 10:33
4สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 10/10/18 - 10:40
5สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 10/10/18 - 10:43
6สนง.คลังจังหวัด 10/10/18 - 10:47
7สนง.คุมประพฤติ 10/10/18 - 10:57
8สนง.เกษตรจังหวัด 10/10/18 - 11:07
9สนง.เกษตรจังหวัด 10/10/18 - 11:08
10สนง.สหกรณ์จังหวัด 10/10/18 - 11:20
11สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 10/10/18 - 11:20
12สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 10/10/18 - 11:31
13สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 10/10/18 - 11:40
14สนง.จัดหางานจังหวัด 10/10/18 - 11:40
15สนง.ที่ดินจังหวัด 10/10/18 - 11:43
16สนง.พลังงานจังหวัด 10/10/18 - 11:51
17สนง.สาธารณสุขจังหวัด 10/10/18 - 11:51
18สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 10/10/18 - 12:11
19สรรพากรพื้นที่ 10/10/18 - 12:35
20สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 10/10/18 - 13:03
21สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 10/10/18 - 13:31
22สนง.ประกันสังคมจังหวัด 10/10/18 - 13:52
23สนง.ประมงจังหวัด 10/10/18 - 14:30
24สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 10/10/18 - 14:46
25สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 10/10/18 - 15:43
26สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 10/10/18 - 16:29
27สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 10/10/18 - 16:59
28สนง.พาณิชย์จังหวัด 10/10/18 - 17:41
29สนง.ขนส่งจังหวัด 11/10/18 - 08:30
30สนง.บังคับคดี 11/10/18 - 09:04
31สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 16/10/18 - 09:49

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน