รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 11/10/18 - 10:40
2โครงการชลประทาน 11/10/18 - 10:42
3สพม.19 11/10/18 - 10:52
4สรรพสามิตพื้นที่ 11/10/18 - 10:53
5สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 11/10/18 - 10:53
6สนง.สถิติจังหวัด 11/10/18 - 11:06
7สนง.โยธาธิการฯ 11/10/18 - 11:18
8สนง.บังคับคดี 11/10/18 - 11:18
9สนง.คลังจังหวัด 11/10/18 - 11:26
10สนง.พลังงานจังหวัด 11/10/18 - 11:41
11สนง.ที่ดินจังหวัด 11/10/18 - 11:50
12สนง.ประมงจังหวัด 11/10/18 - 11:58
13สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 11/10/18 - 12:02
14สนง.สาธารณสุขจังหวัด 11/10/18 - 14:12
15สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 11/10/18 - 15:10
16สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 11/10/18 - 15:21
17สนง.ยุติธรรมจังหวัด 11/10/18 - 15:37
18ธนารักษ์พื้นที่ 11/10/18 - 16:15
19สนง.ขนส่งจังหวัด 12/10/18 - 08:47
20สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 12/10/18 - 10:00
21สนง.เกษตรจังหวัด 12/10/18 - 11:20
22สนง.พาณิชย์จังหวัด 12/10/18 - 17:11

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน