รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ที่ดินจังหวัด 11/10/18 - 12:00
2สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 11/10/18 - 12:03
3สนง.จัดหางานจังหวัด 11/10/18 - 12:18
4สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 11/10/18 - 12:43
5สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 11/10/18 - 12:57
6สนง.ประมงจังหวัด 11/10/18 - 13:03
7สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 11/10/18 - 13:08
8สถานพินิจฯ 11/10/18 - 13:15
9สนง.พลังงานจังหวัด 11/10/18 - 13:18
10สนง.คุมประพฤติ 11/10/18 - 13:25
11สนง.ประกันสังคมจังหวัด 11/10/18 - 13:27
12สรรพสามิตพื้นที่ 11/10/18 - 13:35
13สนง.แรงงานจังหวัด 11/10/18 - 13:41
14สนง.เกษตรจังหวัด 11/10/18 - 13:44
15สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 11/10/18 - 13:46
16สนง.สหกรณ์จังหวัด 11/10/18 - 13:48
17สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 11/10/18 - 13:50
18โครงการชลประทาน 11/10/18 - 14:10
19สนง.สาธารณสุขจังหวัด 11/10/18 - 14:11
20สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 11/10/18 - 14:25
21สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 11/10/18 - 14:31
22สรรพากรพื้นที่ 11/10/18 - 14:50
23สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 11/10/18 - 15:25
24ธนารักษ์พื้นที่ 11/10/18 - 16:10
25สนง.บังคับคดี 11/10/18 - 16:26
26สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 11/10/18 - 16:34
27สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 11/10/18 - 16:39
28สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 11/10/18 - 16:53
29สนง.ขนส่งจังหวัด 12/10/18 - 08:46
30สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 12/10/18 - 09:08
31สนง.โยธาธิการฯ 12/10/18 - 09:12
32สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 12/10/18 - 09:52
33สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 12/10/18 - 10:32
34สนง.พาณิชย์จังหวัด 12/10/18 - 17:12
35สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ) 13/10/18 - 14:45

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน