รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 11/10/18 - 16:22
2สนง.เกษตรจังหวัด 11/10/18 - 16:26
3สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 11/10/18 - 16:26
4สนง.พลังงานจังหวัด 11/10/18 - 16:39
5สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 11/10/18 - 16:41
6สนง.คลังจังหวัด 11/10/18 - 16:43
7สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 11/10/18 - 16:43
8สนง.บังคับคดี 11/10/18 - 19:46
9โครงการชลประทาน 12/10/18 - 08:22
10สนง.สถิติจังหวัด 12/10/18 - 08:28
11สนง.ขนส่งจังหวัด 12/10/18 - 08:37
12สนง.ขนส่งจังหวัด 12/10/18 - 08:38
13สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 12/10/18 - 08:41
14สนง.ประมงจังหวัด 12/10/18 - 08:47
15สนง.สหกรณ์จังหวัด 12/10/18 - 09:02
16สนง.คุมประพฤติ 12/10/18 - 09:06
17สนง.สาธารณสุขจังหวัด 12/10/18 - 09:07
18สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 12/10/18 - 09:08
19สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 12/10/18 - 09:10
20สนง.โยธาธิการฯ 12/10/18 - 09:15
21สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 12/10/18 - 09:20
22สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 12/10/18 - 09:42
23สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 12/10/18 - 09:47
24สนง.ที่ดินจังหวัด 12/10/18 - 10:01
25สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 12/10/18 - 10:26
26สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 12/10/18 - 13:38
27สนง.พาณิชย์จังหวัด 12/10/18 - 17:16
28สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ) 13/10/18 - 14:43

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน