รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 26/11/18 - 16:27
2สนง.คลังจังหวัด 26/11/18 - 16:32
3สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 26/11/18 - 16:43
4สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 26/11/18 - 17:15
5สนง.เกษตรจังหวัด 27/11/18 - 07:44
6สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 27/11/18 - 08:17
7สนง.ประกันสังคมจังหวัด 27/11/18 - 08:38
8สนง.โยธาธิการฯ 27/11/18 - 08:44
9สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 27/11/18 - 08:44
10สนง.แรงงานจังหวัด 27/11/18 - 08:54
11โครงการชลประทาน 27/11/18 - 08:57
12สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 27/11/18 - 09:08
13สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 27/11/18 - 09:11
14ธนารักษ์พื้นที่ 27/11/18 - 09:11
15สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 27/11/18 - 09:19
16สรรพากรพื้นที่ 27/11/18 - 09:21
17สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 27/11/18 - 09:25
18สนง.จัดหางานจังหวัด 27/11/18 - 09:28
19สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 27/11/18 - 09:30
20สนง.บังคับคดี 27/11/18 - 09:37
21สนง.ประมงจังหวัด 27/11/18 - 09:38
22สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 27/11/18 - 09:51
23สนง.สหกรณ์จังหวัด 27/11/18 - 10:17
24สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 27/11/18 - 10:32
25สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 27/11/18 - 10:47
26สนง.คุมประพฤติ 27/11/18 - 10:52
27สนง.พลังงานจังหวัด 27/11/18 - 11:19
28สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 27/11/18 - 11:21
29สนง.ที่ดินจังหวัด 27/11/18 - 11:47
30สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 27/11/18 - 12:53
31สนง.พาณิชย์จังหวัด 27/11/18 - 12:59
32สนง.สาธารณสุขจังหวัด 27/11/18 - 13:11
33สนง.ขนส่งจังหวัด 27/11/18 - 13:25
34สถานพินิจฯ 27/11/18 - 14:28
35สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 27/11/18 - 14:55

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน