รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์) 28/11/18 - 17:17
2สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 28/11/18 - 17:23
3สนง.แรงงานจังหวัด 29/11/18 - 07:40
4สนง.เกษตรจังหวัด 29/11/18 - 08:15
5สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 29/11/18 - 08:19
6สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 29/11/18 - 08:27
7สนง.สาธารณสุขจังหวัด 29/11/18 - 08:47
8สนง.โยธาธิการฯ 29/11/18 - 08:50
9สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 29/11/18 - 08:52
10สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 29/11/18 - 09:02
11สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 29/11/18 - 09:16
12สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 29/11/18 - 09:58
13สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 29/11/18 - 10:09
14สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 29/11/18 - 11:13
15เรือนจำจังหวัด 29/11/18 - 11:30
16สนง.ที่ดินจังหวัด 29/11/18 - 13:53
17กอ.รมน.จ.นภ. 03/12/18 - 13:12

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน