รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.คลังจังหวัด 29/11/18 - 09:36
2สนง.คลังจังหวัด 29/11/18 - 09:36
3สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์) 29/11/18 - 09:48
4สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 29/11/18 - 09:51
5สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 29/11/18 - 09:53
6สนง.โยธาธิการฯ 29/11/18 - 10:00
7สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 29/11/18 - 10:04
8สถานพินิจฯ 29/11/18 - 10:08
9สนง.ขนส่งจังหวัด 29/11/18 - 10:09
10สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 29/11/18 - 10:13
11สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 29/11/18 - 10:15
12สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 29/11/18 - 10:16
13สนง.คุมประพฤติ 29/11/18 - 10:26
14สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 29/11/18 - 10:31
15สรรพากรพื้นที่ 29/11/18 - 10:39
16สนง.จัดหางานจังหวัด 29/11/18 - 10:56
17สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 29/11/18 - 11:02
18สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 29/11/18 - 11:21
19โครงการชลประทาน 29/11/18 - 11:21
20เรือนจำจังหวัด 29/11/18 - 11:29
21สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 29/11/18 - 11:32
22สนง.สหกรณ์จังหวัด 29/11/18 - 11:35
23สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 29/11/18 - 12:08
24สนง.พาณิชย์จังหวัด 29/11/18 - 12:09
25สนง.สถิติจังหวัด 29/11/18 - 12:33
26สนง.ประมงจังหวัด 29/11/18 - 12:48
27สนง.สาธารณสุขจังหวัด 29/11/18 - 13:34
28สนง.พลังงานจังหวัด 29/11/18 - 13:38
29สนง.ที่ดินจังหวัด 29/11/18 - 13:50
30สนง.บังคับคดี 29/11/18 - 13:57
31สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 29/11/18 - 14:07
32สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 29/11/18 - 14:11
33สนง.เกษตรจังหวัด 29/11/18 - 14:15

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน