รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 29/11/18 - 14:09
2โครงการชลประทาน 29/11/18 - 14:11
3สนง.คุมประพฤติ 29/11/18 - 14:16
4สนง.ที่ดินจังหวัด 29/11/18 - 14:20
5สนง.โยธาธิการฯ 29/11/18 - 14:21
6สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 29/11/18 - 14:27
7สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 29/11/18 - 14:39
8สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 29/11/18 - 14:43
9สนง.ประกันสังคมจังหวัด 29/11/18 - 14:44
10สรรพากรพื้นที่ 29/11/18 - 14:47
11สนง.พลังงานจังหวัด 29/11/18 - 14:53
12สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 29/11/18 - 14:55
13สนง.แรงงานจังหวัด 29/11/18 - 14:56
14สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 29/11/18 - 14:57
15สนง.สาธารณสุขจังหวัด 29/11/18 - 15:01
16สนง.สหกรณ์จังหวัด 29/11/18 - 15:02
17สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 29/11/18 - 15:03
18สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 29/11/18 - 15:24
19สนง.ประมงจังหวัด 29/11/18 - 15:27
20สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 29/11/18 - 15:30
21สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 29/11/18 - 15:56
22สนง.เกษตรจังหวัด 29/11/18 - 16:07
23สนง.คลังจังหวัด 29/11/18 - 16:14
24สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 29/11/18 - 16:28
25สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 29/11/18 - 16:45
26ธนารักษ์พื้นที่ 29/11/18 - 17:13
27สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 29/11/18 - 17:23
28สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 29/11/18 - 17:23
29สนง.ขนส่งจังหวัด 30/11/18 - 08:30
30สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 30/11/18 - 09:18
31สนง.จัดหางานจังหวัด 30/11/18 - 10:41
32สนง.ประกันสังคมจังหวัด 30/11/18 - 10:41
33เรือนจำจังหวัด 03/12/18 - 12:52

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน