รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 30/11/18 - 11:29
2สนง.ที่ดินจังหวัด 30/11/18 - 11:29
3สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 30/11/18 - 11:33
4สรรพากรพื้นที่ 30/11/18 - 11:33
5สนง.สาธารณสุขจังหวัด 30/11/18 - 11:40
6สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 30/11/18 - 11:40
7สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 30/11/18 - 11:41
8สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 30/11/18 - 11:45
9สนง.สหกรณ์จังหวัด 30/11/18 - 11:53
10สนง.เกษตรจังหวัด 30/11/18 - 12:12
11โครงการชลประทาน 30/11/18 - 12:26
12สนง.ประกันสังคมจังหวัด 30/11/18 - 12:36
13สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 30/11/18 - 13:35
14เรือนจำจังหวัด 30/11/18 - 13:41
15สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 30/11/18 - 13:47
16สนง.คุมประพฤติ 30/11/18 - 13:50
17สนง.โยธาธิการฯ 30/11/18 - 14:41
18สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 30/11/18 - 14:56
19สนง.พาณิชย์จังหวัด 30/11/18 - 15:04
20สนง.จัดหางานจังหวัด 30/11/18 - 15:10
21สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 30/11/18 - 15:23
22สถานพินิจฯ 30/11/18 - 15:26
23สนง.ประมงจังหวัด 30/11/18 - 15:38
24ธนารักษ์พื้นที่ 30/11/18 - 16:03
25สนง.พลังงานจังหวัด 30/11/18 - 16:06
26สนง.ขนส่งจังหวัด 30/11/18 - 16:07
27สนง.แรงงานจังหวัด 30/11/18 - 16:13
28สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 30/11/18 - 16:16
29สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 30/11/18 - 17:09
30สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 03/12/18 - 08:03
31สนง.สถิติจังหวัด 03/12/18 - 10:13
32เรือนจำจังหวัด 03/12/18 - 13:15

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน