รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 06/12/18 - 16:51
2สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 06/12/18 - 17:14
3สนง.เกษตรจังหวัด 06/12/18 - 17:18
4สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 07/12/18 - 08:19
5สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 07/12/18 - 08:26
6สนง.สหกรณ์จังหวัด 07/12/18 - 08:41
7โครงการชลประทาน 07/12/18 - 08:43
8สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 07/12/18 - 08:52
9สนง.สาธารณสุขจังหวัด 07/12/18 - 08:55
10สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 07/12/18 - 09:11
11สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 07/12/18 - 09:23
12สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 07/12/18 - 10:01
13สนง.ประมงจังหวัด 07/12/18 - 10:32
14สพม.19 07/12/18 - 12:53
15สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 07/12/18 - 13:34
16สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 07/12/18 - 14:23
17สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 12/12/18 - 12:50

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน