รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 06/12/18 - 16:55
2สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 06/12/18 - 17:15
3สนง.เกษตรจังหวัด 06/12/18 - 17:17
4สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 07/12/18 - 08:17
5สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 07/12/18 - 08:52
6สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 07/12/18 - 09:05
7สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 07/12/18 - 09:25
8สนง.ประมงจังหวัด 07/12/18 - 10:37
9สพม.19 07/12/18 - 12:51
10สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 07/12/18 - 13:33
11สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 07/12/18 - 14:23
12สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 12/12/18 - 12:53

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน