รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ที่ดินจังหวัด 09/12/18 - 09:20
2สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 11/12/18 - 08:32
3สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 11/12/18 - 08:53
4สนง.โยธาธิการฯ 11/12/18 - 09:03
5สนง.คลังจังหวัด 11/12/18 - 09:05
6สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 11/12/18 - 09:06
7สนง.สาธารณสุขจังหวัด 11/12/18 - 09:08
8สนง.แรงงานจังหวัด 11/12/18 - 09:19
9สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 11/12/18 - 09:27
10สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 11/12/18 - 09:31
11สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 11/12/18 - 09:47
12สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 11/12/18 - 11:39
13สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 11/12/18 - 11:41
14สนง.พาณิชย์จังหวัด 11/12/18 - 11:56
15สนง.สถิติจังหวัด 11/12/18 - 12:46
16สนง.พลังงานจังหวัด 11/12/18 - 13:19

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน